Shortcode wordpress thông dụng cho SEO update 2024

Trong quá trình làm SEO đôi khi bạn cần những nội dung sẽ tự động cập nhật theo thời gian thực để tăng CTR từ công cụ tìm kiếm cũng như sự tin tưởng của người dùng.

Ví dụ như tiêu đề bạn đang đọc đã được tự động cập nhật năm hiện tại ([namhientai])

Trong phạm vi bài viết mình sẽ tổng hợp một số shortcode cần thiết, thường gặp nhất trong quá trình làm SEO website, các bạn chỉ viết copy và paste vào hàm function.php trong childtheme là sử dụng được.

Short code năm hiện tại vào tiêu đề

Để tạo một shortcode trong WordPress chỉ hiển thị năm hiện tại, và bạn muốn sử dụng nó trong tiêu đề của bài viết, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở file functions.php trong thư mục theme của bạn.
 2. Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function hien_thi_nam_hien_tai() {
  return date("Y");
}
add_shortcode('nam_hien_tai', 'hien_thi_nam_hien_tai');

Trong đoạn mã này, hàm hien_thi_nam_hien_tai() sẽ trả về năm hiện tại. Hàm add_shortcode đăng ký shortcode [nam_hien_tai], liên kết nó với hàm hien_thi_nam_hien_tai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng shortcode mặc định trong WordPress không hoạt động trong tiêu đề của bài viết mà chỉ hoạt động trong nội dung bài viết. Để sử dụng shortcode trong tiêu đề, bạn sẽ cần phải thêm một đoạn mã khác để bật tính năng này:

function replace_title_year($title) {
  if (strpos($title, '[namhientai]') !== false) {
    $title = str_replace('[namhientai]', date('Y'), $title);
  }
  return $title;
}

// Áp dụng cho tiêu đề bài viết (H1)
add_filter('the_title', 'replace_title_year');

// Áp dụng cho thẻ <title> của trang
function replace_title_year_in_document_title($title_parts) {
  if (isset($title_parts['title']) && strpos($title_parts['title'], '[namhientai]') !== false) {
    $title_parts['title'] = str_replace('[namhientai]', date('Y'), $title_parts['title']);
  }
  return $title_parts;
}

add_filter('document_title_parts', 'replace_title_year_in_document_title');

Đoạn mã trên sẽ cho phép sử dụng shortcodes trong tiêu đề bài viết. Bạn chỉ cần thêm [nam_hien_tai] vào tiêu đề bài viết trong trình soạn thảo WordPress, và nó sẽ tự động được thay thế bằng năm hiện tại.

Short code tháng năm hiện tại vào bài viết

Để tạo một shortcode trong WordPress hiển thị tháng và năm hiện tại, bạn cần thêm một đoạn mã vào file functions.php của theme mà bạn đang sử dụng. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

 1. Mở file functions.php trong thư mục theme của bạn.
 2. Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function hien_thi_thang_nam_hien_tai() {
  return date("m/Y");
}
add_shortcode('thang_nam_hien_tai', 'hien_thi_thang_nam_hien_tai');

Trong đoạn mã này, hàm hien_thi_thang_nam_hien_tai() sẽ trả về tháng và năm hiện tại theo định dạng “MM/YYYY” (ví dụ: “01/2024”). Hàm add_shortcode đăng ký shortcode [03/2024], liên kết nó với hàm hien_thi_thang_nam_hien_tai.

Sau khi bạn thêm đoạn mã này vào file functions.php, bạn có thể sử dụng shortcode 03/2024 trong bất kỳ bài viết hoặc trang nào trên website WordPress của bạn để hiển thị tháng và năm hiện tại theo định dạng mới.

Shortcode wordpress thông dụng cho SEO
Shortcode wordpress thông dụng cho SEO

Shortcode wordpress lấy ngày hiện tại

Tương tự như cách làm ở trên như bạn thay bằng hàm sau

function hien_thi_ngay_hien_tai() {
  return date("d/m/Y"); // Định dạng ngày là ngày/tháng/năm
}
add_shortcode('ngay_hien_tai', 'hien_thi_ngay_hien_tai');

Trong đoạn mã này:

 • Hàm hien_thi_ngay_hien_tai() sẽ trả về ngày hiện tại theo định dạng “ngày/tháng/năm”.
 • add_shortcode là hàm được sử dụng để đăng ký shortcode [ngay_hien_tai] với hàm hien_thi_ngay_hien_tai.

Khi đã thêm mã này, bạn có thể chèn shortcode [ngay_hien_tai] vào trong bất kỳ bài viết, trang hoặc widget nào để hiển thị ngày hiện tại.

Shortcode wordpress lấy ngày này của tuần trước

function hien_thi_ngay_tuan_truoc() {
  // Lấy timestamp hiện tại
  $current_time = time();

  // Tính ngày của tuần trước tại thời điểm này
  // strtotime("-1 week") sẽ lấy thời gian chính xác cách đây một tuần
  $last_week = strtotime("-1 week", $current_time);

  // Định dạng ngày để hiển thị, ví dụ: ngày/tháng/năm
  return date("d/m/Y", $last_week);
}
add_shortcode('ngay_tuan_truoc', 'hien_thi_ngay_tuan_truoc');

Trong đoạn mã này:

 • Hàm hien_thi_ngay_tuan_truoc() sẽ tính toán và trả về ngày tương ứng trong tuần trước dựa trên ngày hiện tại.
 • strtotime("-1 week") sẽ lùi thời gian về cùng một ngày trong tuần trước.
 • add_shortcode được sử dụng để đăng ký shortcode [ngay_tuan_truoc], liên kết nó với hàm hien_thi_ngay_tuan_truoc.

Khi đã thêm đoạn mã này, bạn có thể sử dụng shortcode [ngay_tuan_truoc] trong bất kỳ bài viết, trang hoặc widget nào trên website WordPress của bạn để hiển thị ngày tương ứng trong tuần trước.

Shortcode wordpress lấy ngày thứ Hai của tuần hiện tại

function hien_thi_thu_hai_tuan_nay() {
  // Lấy timestamp hiện tại
  $current_time = time();

  // Tìm thứ Hai của tuần này
  // strtotime("Monday this week") sẽ trả về timestamp của thứ Hai trong tuần hiện tại
  $monday_this_week = strtotime("Monday this week", $current_time);

  // Định dạng ngày để hiển thị, ví dụ: ngày/tháng/năm
  return date("d/m/Y", $monday_this_week);
}
add_shortcode('thu_hai_tuan_nay', 'hien_thi_thu_hai_tuan_nay');

Trong đoạn mã này:

 • Hàm hien_thi_thu_hai_tuan_nay() sẽ tính toán và trả về ngày thứ Hai của tuần hiện tại.
 • strtotime("Monday this week") được sử dụng để tìm timestamp của thứ Hai trong tuần hiện tại.
 • add_shortcode được sử dụng để đăng ký shortcode [thu_hai_tuan_nay], liên kết nó với hàm hien_thi_thu_hai_tuan_nay.

Khi đã thêm đoạn mã này, bạn có thể sử dụng shortcode [thu_hai_tuan_nay] trong bất kỳ bài viết, trang hoặc widget nào trên website WordPress của bạn để hiển thị ngày thứ Hai của tuần hiện tại.

Hàm (function) trong wordpress
Hàm (function) trong wordpress

Shortcode hiển thị thứ ngày tháng năm hiện tại

Để tạo một shortcode trong WordPress hiển thị ngày hiện tại bao gồm thứ, ngày, tháng và năm (ví dụ: “Thứ Hai, 04/03/2024“), bạn có thể thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng:

 1. Mở file functions.php trong thư mục theme của bạn.
 2. Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
function hien_thi_ngay_gio_hien_tai() {
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh'); // Đặt múi giờ cho Việt Nam (GMT+7)

  // Thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt
  setlocale(LC_ALL, 'vi_VN');

  // Định dạng ngày giờ: Thứ, ngày/tháng/năm
  // %A - lấy tên thứ, %d - ngày, %m - tháng, %Y - năm
  return strftime("%A, %d/%m/%Y");
}
add_shortcode('ngay_gio_hien_tai', 'hien_thi_ngay_gio_hien_tai');

Trong đoạn mã này:

 • date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh') thiết lập múi giờ cho Việt Nam.
 • setlocale(LC_ALL, 'vi_VN') thiết lập ngôn ngữ là tiếng Việt, giúp hiển thị tên của thứ bằng tiếng Việt.
 • strftime("%A, %d/%m/%Y") sẽ định dạng ngày giờ hiện tại theo yêu cầu.

Khi đã thêm đoạn mã này, bạn có thể sử dụng shortcode [ngay_gio_hien_tai] trong bất kỳ bài viết, trang hoặc widget nào trên website WordPress của bạn để hiển thị ngày giờ hiện tại với tên thứ bằng tiếng Việt.

Lưu ý: Việc sử dụng setlocale có thể phụ thuộc vào cấu hình và môi trường máy chủ của bạn. Đảm bảo rằng máy chủ hỗ trợ địa phương tiếng Việt.

Nếu website đã cài ngôn ngữ tiếng việt nhưng thứ hiển thị tiếng anh, chỉnh shortcode lại như vầy

function hien_thi_ngay_gio_hien_tai() {
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh'); // Đặt múi giờ cho Việt Nam (GMT+7)

  // Tạo mảng tên các thứ trong tuần bằng tiếng Việt
  $thu_trong_tuan = array(
    'Sunday' => 'Chủ Nhật',
    'Monday' => 'Thứ Hai',
    'Tuesday' => 'Thứ Ba',
    'Wednesday' => 'Thứ Tư',
    'Thursday' => 'Thứ Năm',
    'Friday' => 'Thứ Sáu',
    'Saturday' => 'Thứ Bảy'
  );

  // Lấy tên thứ từ mảng, dựa trên ngày hiện tại
  $ten_thu = $thu_trong_tuan[date('l')];

  // Định dạng ngày giờ: Thứ, ngày/tháng/năm
  return $ten_thu . ', ' . date('d/m/Y');
}
add_shortcode('ngay_gio_hien_tai', 'hien_thi_ngay_gio_hien_tai');

Trong đoạn mã này:

 • Mảng $thu_trong_tuan chứa tên các ngày trong tuần bằng tiếng Việt.
 • date('l') sẽ trả về tên của thứ bằng tiếng Anh, sau đó sẽ được dịch sang tiếng Việt thông qua mảng đã định nghĩa.
 • Shortcode [ngay_gio_hien_tai] sau đó sẽ hiển thị ngày, tháng, năm hiện tại cùng với tên thứ bằng tiếng Việt.

Cách tắt hiển thị short code khi sử dụng []

Để ngăn chặn việc hiển thị shortcode trong nội dung bài viết khi bạn chỉ muốn hiển thị dấu ngoặc vuông [] mà không thực thi shortcode, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

1. Sử dụng Ký Tự Trích Dẫn Đặc Biệt

Bạn có thể trích dẫn shortcode bằng cách thêm một ký tự đặc biệt trước nó. Trong WordPress, thêm một ký tự ngoặc vuông mở thêm vào đầu và cuối shortcode sẽ hiển thị nó như là văn bản thay vì thực thi:

 • Viết [[shortcode]] sẽ hiển thị [shortcode] trong bài viết của bạn.

2. Sử dụng HTML Entity

Thay thế các dấu ngoặc vuông bằng các ký tự thực thể HTML:

 • Thay thế [ bằng &#91;] bằng &#93;.
 • Ví dụ, để hiển thị [shortcode], bạn sẽ viết &#91;shortcode&#93; trong trình soạn thảo.

3. Tạo Shortcode Để Hiển Thị Shortcode

function show_shortcode($atts, $content = null) {
  return '[' . $content . ']';
}
add_shortcode('show_shortcode', 'show_shortcode');

Sau đó, sử dụng nó trong bài viết như sau: [show_shortcode]shortcode[/show_shortcode]. Điều này sẽ hiển thị [shortcode] như văn bản thay vì thực thi nó.

Chúc các bạn thành công

5/5 - (1 bình chọn)
Index
×