Code hay dùng cho theme Flatsome

Ẩn thông báo menu admin theme Flatsome

// xoá thông báo Flatsome issues
add_action( 'init', 'hide_notice' );
function hide_notice() {
remove_action( 'admin_notices', 'flatsome_maintenance_admin_notice' );
}
Pham Phu 2024 01 05 10

Thay đổi logo đăng nhập

//Thay đổi logo cho trang đăng nhập
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'giuseart_login_enqueue_scripts' );
function phamphu_login_enqueue_scripts(){
echo '<style type="text/css" media="screen">';
echo '#login h1 a
{
background-image:url(/wp-content/uploads/2022/11/in_09-removebg-preview.png);
;';
echo '</style>';
}

Thay đổi đường dẫn logo

//Thay đổi url ảnh logo
add_filter( 'login_headerurl', 'giuseart_login_headerurl');
function phamphu_login_headerurl(){
return home_url('/');
}

Thay đổi đường dẫn url login

//Thay đổi url đăng nhập wordpress
add_filter( 'login_url', 'giuseart_login_url', 10, 2);
function phamphu_login_url( $force_reauth, $redirect ){
$login_url = 'sửa_url_trang_login';
if ( !empty($redirect) )
$login_url = add_query_arg( 'redirect_to', urlencode( $redirect ), $login_url );
if ( $force_reauth )
$login_url = add_query_arg( 'reauth', '1', $login_url ) ;
return $login_url ;
}

Giới hạn kích thước file upload

//Giới hạn kích thước file upload
function limit_image_upload_size( $file ) {
  // Kích thước tối đa (tính bằng byte)
  $size_limit = 1 * 1024 * 1024; // 1MB
  
  // Kiểm tra nếu tệp là hình ảnh
  $is_image = strpos( $file['type'], 'image' ) !== false;
  
  // Kiểm tra kích thước tệp
  if ( $is_image && $file['size'] > $size_limit ) {
    $file['error'] = 'Kích thước hình ảnh quá lớn, tối đa là 1MB (1024KB). Sử dụng tinypng.com để nén ảnh';
  }
  
  return $file;
}
add_filter( 'wp_handle_upload_prefilter', 'limit_image_upload_size' );

Đánh giá
Index
×