Sửa lỗi “error establishing a database connection” khi cài lại wordpress

Hướng dẫn tự sửa lỗi “error establishing a database connection” trong wordpress step by step.

Để sửa lỗi error establishing a database connection bạn có thể tuần tự thực hiện các bước sau đến khi truy cập được website thì dừng lại

Bước 1: Kiểm tra hoạt động của phpmyadmin

Truy cập phpmyadmin xem được không, kiểm tra xem đã có database chưa. Song với đó kiếm tra phiên bản PHP hiện tại, lưu ý với những server cài mặc định phiên bản PHP thấp bạn nên yêu cầu nâng cấp phiên bản PHP mới hơn, khuyên bạn nên dùng từ phiên bản PHP 7 về sau để ổn định với các phiên bản WordPress mới

Sửa lỗi "error establishing a database connection" khi cài lại wordpress Phú Digital
Sửa lỗi "error establishing a database connection" khi cài lại wordpress Phú Digital

Bước 2: Kiểm tra kết nối từ file wp-config.php

Kiểm tra tên database, username, password

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'ten_database' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'user_database' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'matkhau_database' );

Bước 3: Để wordpress tự sửa

Bằng cách thêm dòng code sao vào fiel wp-config.php

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Sau đó truy cập http://www.yourdomain.com/wp-admin/maint/repair.php tiến hành thao tác theo hướng dẫn tuần tự.

Sửa lỗi "error establishing a database connection" khi cài lại wordpress Phú Digital

Thông thường đến bước này bạn có thể sửa xong được lỗi này rồi.

Chúc bạn thành công!

5/5 - (1 lượt đánh giá)