Điều Khoản Sử Dụng

Nhằm tạo ra sự thống nhất trong việc sử dụng nội dung trên website pdl.vn. Chúng tôi – quản trị viên website, thống nhất sử dụng những thoả thuận sau đây để xem như cam kết giữa người sử dụng nội dung & người sáng tạo nội dung – Phạm Phú.