Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng Website pdl.vn

1. Giới Thiệu

Website pdl.vn (sau đây gọi là “Website”) là một nền tảng trực tuyến do Phạm Phú (sau đây gọi là “Chủ Sở Hữu”) quản lý. Việc truy cập và sử dụng Website này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”).

2. Quyền Sử Dụng Nội Dung

  • Nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, biểu tượng, logo, và các tài liệu khác, là sở hữu của Chủ Sở Hữu hoặc được cấp quyền hợp pháp.
  • Người sử dụng (sau đây gọi là “Người Dùng”) có quyền truy cập và sử dụng nội dung trên Website cho mục đích cá nhân và không thương mại.
  • Mọi hình thức sao chép, phân phối, truyền bá, tái bản, hoặc sử dụng với mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chủ Sở Hữu là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3. Trách Nhiệm của Người Dùng

  • Người Dùng có trách nhiệm sử dụng Website một cách hợp pháp và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Người Dùng không được sử dụng Website cho các hoạt động phạm pháp, lừa đảo, hoặc gây hại cho người khác.
  • Người Dùng phải chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin cá nhân và không chia sẻ thông tin đăng nhập với người khác.

4. Miễn Trừ Trách Nhiệm

  • Chủ Sở Hữu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng Website.
  • Chủ Sở Hữu không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của nội dung trên Website.

5. Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

  • Chủ Sở Hữu có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng Website sau khi thay đổi Điều Khoản có nghĩa là Người Dùng chấp nhận các thay đổi đó.

6. Liên Hệ

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này có thể được gửi đến địa chỉ email của Chủ Sở Hữu.

×